ASKGRAVLUNDEN
 

Askgravlunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv karaktär utan gravrätt. Här gravsätts askan efter avlidna utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utföres av förvaltningens personal under värdiga former. Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen.

Förvaltningen vårdar askgravlunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidraga till smyckning med snittblommor och ljus endast på för detta ändamål avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal. Gravlyktor och plastblommor får ej placeras inom askgravlunden.