Mark- och miljödomstolen sammanträder på Ekenäs den 28 maj 2015 för att behandla överklagandena


Lantmäteriets beslut vad gäller vägarna på Sydkoster har överklagats

Vi har idag, 6 november, överklagat lantmäteriets beslut vad gäller Sydkosters f.d. statliga vägar. Interimsstyrelsen har bestämt att överklagandet skjuter in sig på frågan om vägarnas standard, där vi vill ha kvar ett tryck på Trafikverket att åtgärda mer än det besiktningsman Tilly tar upp i sitt protokoll. Vi vill däremot inte väcka frågor kring andelstalen (även om vi tycker att t.e.x kommunen borde stå för fler andelar). Vi tycker inte heller det är meningsfullt att försöka få hela förrättningen ogilitigförklarad av det formella skälet att lantmäteriet eventuell gjort missar i delgivningen vilket inneburit att många med norska adresser inte nåtts. 
Trafikverket har påbörjat sina åtgärder med att lägga grus i håligheter. De har även utlovat ett antal mötesplatser / breddningar vid kurvor med dålig sikt och där det är långt mella mötesplatserna. Vår oro är förstås att mer grundläggande åtgärder uteblir.


Nästa steg för interimsstyrelsen är att påbörja utvecklingen av en lokal trafikföreskrift. Vi har även en rad mer praktiska frågor att hantera som att skapa organisation och rutiner för driften av vägarna och förbereda valet av en ordinarie styrelse. Senast i maj skall en stämma välja styrelse och ta ställning till hur denna skall arvoderas. Då kommer också frågor om trafikföreskrifter upp, liksom budget och avgifter.

Kommentar Vägar på Sydkoster

I den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige antog i mars 2009 beskrivs ett alternativ där en gemensam förvaltningsorganisation skulle inkludera i princip alla vägar på både Nord- och Sydkoster. Olika vägavsnitt som kanske motsvarar dagens vägföreningar kan i sådan organisation behålla viss lokal bestämmanderätt genom att de får egen budget och ansvar inom ramen för den gemensamma förvaltningsorganisationen. Ansvaret för att betala för driften av vägarna skall i princip motsvara användningen av vägarna och det finns många tänkbara modeller för hur detta skall beräknas. Man bör göra en undersökning av vilka fordon som trafikerar de olika vägarna och från vilka fastigheter de kommer innan man bestämmer de andelstal som skall gälla.

 

Motpolen till en sådan lösning är att enbart de nuvarande allmänna vägarna förs över till en ny vägsamfällighet. Men rimligen borde ytterligare några enskilda vägar som trafikeras av många som inte idag är med och finansierar dessa ingå i en sådan ny vägsamfällighet. Ett exempel är Filjestadsvägen som går till linfärjan mellan Nord och Syd. Även med en sådan lösning återstår att hitta en ansvars- och finansieringsmodell som är acceptabel.

 

Oavsett vilken lösning vad gäller organisationen kan man tänka sig att det inte blir helt lätt att hitta en kostnadsfördelning som känns rättvis. Det känns viktigt att vi diskuterar både organisationslösningar och kostnadsfördelning förutsättningslöst, dels vid kommande örådsmöten, dels i de olika vägföreningar som nu finns. Frågan kommer också upp på kommande årsmöte i Kosters samhällsförening, som hålls den 28 april kl 15 i Naturrummet.

 

Torbjörn Stjernberg

Regeringen har avslagit samtliga överklagande om de allmänna vägarna på Syd.

Artikel i Strömstads tidning den 21 febr 2013

Efter 12 år har nu äntligen regeringen tagit ställning angående de överklaganden som inkommit efter dåvarande Vägverkets förslag om att underhållet på de allmänna vägarna på Sydkoster skall överlämnas till  fastighetsägarna.

 

De vägar som är berörda är väg 1196 från Kyrkosund via Nedre Kile till Kostersundet och väg 1197 från Nedre Kile till Ekenäs. Totalt en vägsträcka på 6,4 km.

 

Strömstads kommun försökte för några år sedan initiera en vägförättning men stötte på patrull då inte regeringen hade tagit beslut i ärendet. Nu är det Trafikverkets ansvar att sätta igång processen.

 

Efter detta får berörda på Kosters sätta sig ner och diskutera hur vi skall hantera den uppkomna situationen.

 

Regeringsbeslutet i sin helhet finns att läsas här.

Samordning Vägföreningar på Koster

Samhällsföreningen har sett till att en samordningar sker mellan de vägföreningar som finns på Koster. Ett möte har hållits. Mötesanteckningar se nedan.