Kosters framtid – nu har arbetet börjat!

Ett uppstartsmöte hölls den 1 mars 2018 på Fiskargården.

De fyra delprojekten har startat sitt arbete
Se rubriker till vänster

En gemensam styrgrupp har bildats med representanter för
– Kosternämnden
– Kosterstiftelsen
– Samhällsföreningen
– Strömstads kommun
– Länsstyrelsen/Nationalparken
– I ett senare skede ev representanter för t ex externa finansiärer,
verksamhetsföreträdare/Företagarföreningen (?)

Styrgruppens uppgift blir bl a att
– Utse samordnande projektledare och delprojektledare
– Ge synpunkter på, och godkänna, projektbeskrivningar (inkl tidplaner och
tänkbar finansiering) och projektmål.
– Lägga fast rapporteringsrutiner och ansvarsfördelning
– Förankra arbetet hos sina respektive ”huvudmän”